Kto zgłasza roboty geotechniczne? Gdzie zgłosić roboty geotechniczne w Warszawie?

Posadowienie obiektu budowlanego to złożone, skomplikowane przedsięwzięcie. Dopełnienie swego rodzaju obowiązków przez inwestorów oraz wykonawców inwestycji sprawia, że budynek jest stabilny i bezpieczny. Aktualnie coraz częściej prace budowlane poprzedzone są robotami geotechnicznymi, które zgodnie z prawem muszą być zgłoszone w adekwatnych jednostkach. Jak i gdzie tego dokonać?

Czym są roboty geotechniczne?

Geotechnika to interdyscyplinarna dziedzina inżynierii lądowej, w której skład wchodzą badania oraz roboty geotechniczne. Pierwsze z nich pozwalają na dokładne sprawdzenie właściwości gruntów, dzięki którym możliwe jest dopasowanie dalszych działań na określonym terenie. W ich efekcie bardzo często odkrywana jest konieczność wykonania prac, które pozwalają na bezpieczne i stabilne posadowienie obiektu budowlanego. Roboty geotechniczne z firmą www.keller.com.pl to m.in.: fundamenty głębokie, technologie iniekcyjne, wzmacnianie podłoża oraz zabezpieczanie wykopów, skarp i zboczy. Warto decydować się na przedsiębiorstwa z kompleksową ofertą, jak wspomniana firma Keller, ponieważ mogą zaplanować i wykonać prace najlepiej dopasowane do potrzeb danego gruntu oraz inwestycji.

Jak uzyskać zatwierdzenie projektu robót geologicznych?

Po wykonaniu badań, a przed przystąpieniem do robót geotechnicznych, konieczne jest wykonanie projektu przeprowadzanych prac, w którym określone zostaną cel oraz zasady prowadzenia ich na danym terenie. Jest to wymóg prawny, nałożony przez obowiązujące przepisy. Plan nie jest wymagany jedynie w przypadku prowadzenia geologicznych na potrzeby ruchu zakładu górniczego.

Oprócz sporządzenia projektu bardzo ważne jest jego zatwierdzenie przez odpowiedni organ administracji geologicznej, w drodze decyzji. Wniosek składa się w osobiście lub listownie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, istnieje także możliwość wysłania dokumentów za pośrednictwem internetu na adres elektronicznej skrzynki podawczej. Składany jest przez podmiot, który sfinansował wykonanie danego projektu. Sprawy prowadzone są przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Wydział Geologii, a zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii prezydenta miasta. Do złożenia formularzu zobowiązani są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Koniecznymi dokumentami są: wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz 2 egzemplarze projektu robót geologicznych. Opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Gdzie zgłosić zamiar rozpoczęcia robót geotechnicznych w Warszawie?

Po uzyskaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych konieczne jest złożenie zamiaru rozpoczęcia ich najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem zaczęcia działań. Wniosek w formie pisemnej złożyć można w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, a także w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy lub w Urzędach Dzielnicy. Warto zaznaczyć, że konieczne jest dokonanie zgłoszenia marszałkowi województwa oraz prezydentowi miasta. Istnieje także możliwość załatwienia sprawy listownie lub elektronicznie. Usługa jest bezpłatna. Konieczne jest jedynie wniesienie opłaty w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.