Przezwyciężanie wyzwań: Restrukturyzacja w sektorze B2B

Zakładając firmę, większość początkujących przedsiębiorców wyobraża sobie sukces, niezależność i co najmniej dobre pieniądze. Niestety, często zdarza się jednak tak, że rzeczywistość odbiega od tego planu.

Co roku wiele firm w Polsce zmaga się z problemem utraty płynności finansowej. Nie wszystkie z nich ogłaszają jednak bankructwo – dla wielu skutecznym rozwiązaniem okazuje się restrukturyzacja. Sprawdź, jak przeprowadzić ten proces.

Identyfikacja sygnałów wskazujących na potrzebę restrukturyzacji

Restrukturyzacja to proces mający na celu poprawę sytuacji finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa, które boryka się z problemami dotyczącymi najczęściej płynności finansowej, zadłużeniem lub spadkiem rentowności. Polega na wprowadzeniu zmian w aktywach, pasywach, procesach, organizacji czy strategii firmy, które mają umożliwić jej wzrost wydajności.

Jakie sygnały świadczą o tym, że warto rozważyć restrukturyzację?

 • Systematyczny spadek przychodów.
 • Zbyt wysokie koszty stałe (wynagrodzenia, czynsze, amortyzacja, obsługa długu, podatki).
 • Narastające długi, trudności w obsłudze zobowiązań, co prowadzi do zagrożenia niewypłacalnością.
 • Trudności w pozyskiwaniu nowych klientów,
 • Konieczność zmiany modelu biznesowego lub utrata konkurencyjności.
 • Duża rotacja pracowników i konflikty wewnętrzne.
 • Zmiana otoczenia rynkowego, prawno-regulacyjnego lub technologicznego..
 • Spory prawne (np. z kontrahentami czy pracownikami).

Zmagasz się z podobnymi trudnościami w swoim przedsiębiorstwie? Najważniejsze to zacząć działać jak najszybciej. Im wcześniej zaczniesz transformować swoją organizację, tym szybciej wróci ona na właściwe tory i unikniesz wielu potencjalnych problemów w przyszłości.

Proces restrukturyzacji krok po kroku

Restrukturyzacja to złożony proces. Kluczowe jest to, by maksymalnie efektywnie przejść przez jej każdy etap. Wsparcie doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego może się więc okazać nieocenione.

Jak przebiega taki proces?

 • Analiza, czyli dokonanie oceny sytuacji finansowej i operacyjnej firmy, identyfikacja jej problemów i przyczyn kryzysu, określenie możliwości i warunków restrukturyzacji, a także dobór odpowiedniego trybu postępowania. Na tym etapie sporządza się również niezbędną dokumentację, która umożliwi przeprowadzenie całego procesu maksymalnie efektywnie i zgodnie z prawem.
 • Planowanie celów restrukturyzacji, a także ustalenie strategiii i harmonogramu działań restrukturyzacyjnych. Na tym etapie powstaje również plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe, które będą przedstawiane wierzycielom i sądowi.
 • Wprowadzanie zmian zgodnie z przyjętą strategią i harmonogramem. Może też dochodzić do negocjacji i zawierania układu z wierzycielami, sprzedaży lub likwidacji części majątku, redukcji kosztów, restrukturyzacji zatrudnienia, wprowadzania innowacji czy też poszukiwania nowych źródeł finansowania.
 • Monitorowanie i w razie potrzeby korygowanie planu restrukturyzacyjnego – w zależności od sytuacji i reakcji interesariuszy.
 • Mierzenie efektów, czyli ocena rezultatów restrukturyzacji, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Na tym etapie porównuje się również osiągnięte wyniki z założonymi celami i planem restrukturyzacyjnym. Może również dochodzić do weryfikacji i modyfikacji układu z wierzycielami.

Jak mierzyć sukces restrukturyzacji?

Plan opracowany po wstępnych analizach nie zawsze okazuje się trafny pod absolutnie każdym względem. Jego pewne aspekty z różnych względów mogą się dezaktualizować. Mogą też pojawiać się nowe szanse, które warto wykorzystać.

Monitorowanie postępów pozwala dostosowywać strategię restrukturyzacyjną do zmieniających się okoliczności i reakcji rynkowych. Doświadczony doradca rekrutacyjny czuwa nad takimi kwestiami przez cały okres trwania procesu i odpowiednio na nie reaguje.

Sukces restrukturyzacji firmy można mierzyć na różne sposoby – przede wszystkim w zależności od celów, które przyjęto na początku procesu. Niektóre z możliwych kryteriów to:

 • Poprawa sytuacji finansowej firmy – wzrost rentowności, sprzedaży, spłata długów, zwiększenie płynności.
 • Poprawa sytuacji organizacyjnej – zmiana modelu biznesowego, struktury organizacyjnej, procesów zarządzania, kultury organizacyjnej.
 • Polepszenie relacji z interesariuszami – np. klientami czy wierzycielami.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – niższe koszty, wyższa jakość wytwarzanych produktów czy świadczonych usług, innowacyjność czy satysfakcja klientów i pracowników.
 • Wzrost wartości rynkowej – cena akcji, kapitalizacja rynkowa, udział w rynku, czy też reputacja i wizerunek firmy.

Podsumowanie

Restrukturyzacja to bez wątpienia szansa na nowy start dla wielu firm. Nie jest to jednak proces łatwy ani oczywisty. Jego przeprowadzenie wymaga doświadczenia, aktualnej wiedzy na temat uwarunkowań rynku i możliwości prawnych, a także ciągłych analiz. Właśnie dlatego warto powierzyć go profesjonalistom – jak kancelaria Kwiatkowski&Wspólnicy.