„Wyróżnienie za projekt, który w znaczący sposób przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa Polaków” to nagroda, którą w imieniu Komendanta Stołecznego Policji - nadinsp. Pawła Dzierżaka odebrał z rąk pani Joanny Lech - Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, mł. insp. Mikołaj Linda – Radca Zespołu Funduszy Pomocowych KSP.

22 listopada 2022r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „15 lat CUPT – najlepsza droga do rozwoju polskiego transportu z wykorzystaniem środków UE”, zorganizowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Spotkanie otworzył Wiceminister Infrastruktury – Andrzej Bittel.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej w Polsce, przedstawiciele beneficjentów projektów sfinansowanych z Funduszy Europejskich (POIiŚ, POPW, oraz CEF) – m.in. eksperci z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Podczas konferencji dokonano przeglądu dotychczasowych doświadczeń, omówiono plany na najbliższą perspektywę w oparciu o programy FEnIKS, FENPW, CEF2 i KPO oraz podsumowano efekty wdrażania programów z poprzednich perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2022.

Komenda Stołeczna Policji została uhonorowana nagrodą dla Beneficjentów za projekt, który w znaczący sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa Polaków. Nasza jednostka zrealizowała cykl projektów pt. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”, które – dzięki zakupieniu sprzętu specjalistycznego dla policjantów komórek ruchu drogowego – w znaczący sposób wpłynęły na wzrost bezpieczeństwa na terenie stolicy; realizacja działań projektowych wpłynęła m. in. na skrócenie o ponad 5% czasu reakcji policjantów ruchu drogowego na zdarzenia drogowe w Warszawie. Komenda Stołeczna Policji we współpracy z CUPT realizuje w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 projekty na łączną kwotę 23 mln zł.