Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Warszawa

Przypominamy, że do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek:

  1. złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2020 roku,
  2. dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Formularz oświadczenia o wartości sprzedaży 

W celu obliczenia wysokości opłaty można skorzystać ze specjalnego kalkulatora on-line

Numer rachunku opłaty za zezwolenia:

82 1030 1508 0000 0005 5001 0224

(Na dowodzie wpłaty proszę podać adres i rodzaj placówki, której opłata dotyczy)

W przypadku konieczności uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, należy złożyć wniosek wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. 

Numer rachunku opłaty skarbowej:

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

UWAGA!!!

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń!

Podstawa prawna: 

Artykuł 111 ustęp 4 i ustęp 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 2277).